Uszkodzona przesyłka – odpowiedzialność przewoźnika

Brak komentarzy

Otrzymałeś uszkodzoną paczkę? A może dopiero po jej rozpakowaniu okazało się, że zwartość jest uszkodzona? Jak przedstawia się odpowiedzialność przewoźnika? Czy zawsze możesz żądać, by kurier był obecny przy otwarciu paczki?

Odpowiedzialność przewoźnika

Zgodnie z treścią  art. 65 ustawy Prawo przewozowe:

„Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.”

Przewoźnik może wyłączyć swoją odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie, jeśli powstały one z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Udowodnienie, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu wynikło z jednej z wyżej wymienionych okoliczności ciąży na przewoźniku.

Ustawa wskazuje również inne powody, z uwagi na które przewoźnik może nie odpowiadać za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Będą to sytuacje, w których szkoda powstała z powodu jednej z wymienionych przyczyn:

  • przesyłkę nadano pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
  • braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
  • szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
  • ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;
  • przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

Otwieranie paczki przed podpisem

Nie ma przepisu, który umożliwiałby odbiorcy rozpakowanie i obejrzenie zawartości paczki przed jej odbiorem. Nie można zatem wyegzekwować od kuriera, by ten każdorazowo otwierał przy nas przesyłki, zanim je opłacimy lub pokwitujemy ich odbiór.

Wyjątkowa sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy już przed wydaniem paczki okazuje się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia. Mówiąc prosto, ewidentnie widać uszkodzenia, wgniecenia, pęknięcia czy słychać dźwięk potłuczonego szkła. Wówczas przewoźnik w obecności uprawnionego powinien sporządzić protokół, opisując stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Co ważne, odbiorca paczki, która nosi ślady wskazujące na jej naruszenie może zażądać od kuriera sporządzenia takiego protokołu.

*Niektóre firmy przewozowe pozwalają na otwieranie paczek przed ich odbiorem, ale takie zasady może przewidywać umowa przewozu czy regulamin. Niekiedy jest to uzależnione od gabarytów paczki, jej zawartości albo od wykupienia dodatkowej usługi.

Uszkodzenie dostrzegłeś po odebraniu przesyłki

Jeżeli ubytek lub uszkodzenie ujawniły się dopiero po wydaniu paczki i nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, wówczas przewoźnik ustali stan przesyłki (jednocześnie sporządzając odpowiedni protokół). Odbywa się to na żądanie uprawnionego, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem.

Wymaga podkreślenia, że jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie przewoźnika.

Wygaśnięcie roszczeń

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że

  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Reklamacja i odszkodowanie

Dysponując protokołem szkody uprawniony może złożyć reklamację do przewoźnika.

W przypadku roszczeń o zwrot należności lub jej części z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych – uprawnionym do dochodzenia odszkodowania jest nadawca lub odbiorca, zależnie od tego, który z nich dokonał zapłaty. O inne roszczenia z tytułu umowy przewozu – uprawnionym jest  nadawca lub odbiorca zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką.

Podsumowanie

Jeśli otrzymałeś paczkę noszącą ślady zewnętrznych uszkodzeń poinformuj o tym kuriera i sprawdźcie razem zawartość pod kątem ewentualnych szkód. Kurier sporządzi protokół, który następnie podpiszecie. Otrzymasz egzemplarz dokumentu, na podstawie którego możesz dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Jeśli paczkę rozpakowałeś później, już po oddaleniu się kuriera, i okazało się że zawartość jest uszkodzona lub ma ubytek niezwłocznie zgłoś ten fakt przewoźnikowi! Zrób również zdjęcia. Jeśli takie zgłoszenie nastąpi po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki, będziesz musiał dowieść okoliczności powstania szkody, bo przewoźnik najprawdopodobniej uzna tą okoliczność za przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń.