Udostępnienie nagrania rozmowy telefonicznej

Brak komentarzy

Masz problem z dostawcą usług telekomunikacyjnych? Przedłużyłeś umowę uzgadniając jej warunki telefonicznie z konsultantem, następnie otrzymałeś rachunek i okazało się, że na fakturze widnieje wyższa kwota? Dodatkowo oddalono Twoją reklamację twierdząc, że wyraziłeś zgodę na aktywowanie dodatkowo płatnej usługi? Jeśli jesteś przekonany, że telefoniczne ustalenia  były odmienne poproś operatora o przesłanie utrwalonego na trwałym nośniku nagrania rozmowy z konsultantem.

Telefoniczna zmiana warunków umowy

W zakresie świadczonych usług przedsiębiorca telekomunikacyjny może umożliwić abonentowi, będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej, zmianę warunków umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w szczególności telefonicznie, przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu).

Udostępnianie treści nagrania

Dostawca usług obowiązany jest jednak utrwalić oświadczenie abonenta i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego.

Pisemne potwierdzenie zmian

Co więcej, w przypadku zmiany warunków umowy dokonanej telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie na dostawcy usług ciąży obowiązek potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany.

Podstawa prawna

Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.