Ubezpieczenie narciarskie

Brak komentarzy

narty w gondolceNastał czas zimowego szaleństwa – święta, sylwester i ferie w sposób szczególny sprzyjają wyjazdom w góry. Planując aktywny wypoczynek na stoku warto pamiętać o tym, aby w sposób odpowiedni zabezpieczyć się na wypadek nieprzyjemnych zdarzeń na śniegu. Należy rozumieć przez to zarówno skutki doznanych urazów i kontuzji, jak również szkody, które możemy wyrządzić innym osobom.

Jakie wybrać ubezpieczenie?

Wykupując polisę na wyjazd narciarski warto zwrócić uwagę, czy na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia gwarantuje nam ona między innymi:

  • pokrycie kosztów leczenia przez zakład ubezpieczeń – warto sprawdzić wysokość sumy gwarancyjnej stanowiącej limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (czy pokryje ewentualne koszty leczenia, a jeśli tak to do jakiej sumy);
  • pokrycie zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich – mianowicie czy ubezpieczyciel pokryje koszty szkody wyrządzone innym narciarzom, jeśli tak, to w jakim zakresie (czy obejmuje szkody w sprzęcie narciarskim, koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego itp.) i do jakiej wysokości;
  • pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem własnego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i do jakiej wysokości;
  • opcję odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku kradzieży sprzętu;
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwań w przypadku lawiny i innych niebezpiecznych w skutkach zdarzeń w górach;
  • możliwość dochodzenia odszkodowania na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (NNW) – po zakończeniu leczenia komisja lekarska orzeka procent trwałego uszczerbku na zdrowiu i jeśli polisa obejmuje taki wariant, poszkodowany może otrzymać rekompensatę pieniężną z tego tytułu.

Treść OWU

Ponadto, wybierając ubezpieczenie warto dokładnie przeanalizować treść umowy oraz dołączone do niej ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Często nie czytamy OWU, z góry ignorując obszerną treść skondensowaną na kilku stronach druków. Tymczasem jest to źródło istotnych dla ubezpieczonego informacji. Na ich podstawie możemy ustalić m.in. jakie zdarzenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej i w jaki sposób należy zgłosić szkodę.

Należy zwrócić również uwagę, czy ubezpieczyciel wskazał nam numer kontaktowy do centrum alarmowego na wypadek zdarzenia na stoku. Jak również czy rozlicza koszty poniesione w związku z udzieloną pomocą (leczeniem, transportem itp.). Ubezpieczyciel może bowiem zobowiązać się do automatycznego pokrycia kosztów, albo przesunąć obowiązek ich osobistego pokrywania na ubezpieczonego, następnie gwarantując możliwość ubiegania się o ich refundację.

Standardowe wersje oferowanych ubezpieczeń obejmują zazwyczaj:

  • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym konsultacje lekarskie, badania lekarskie, zabiegi, leki, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, pobyt w szpitalu),
  • pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań,
  • pokrycie kosztów transportu do punktu medycznego,
  • pokrycie kosztów powrotu osoby ubezpieczonej do kraju, w tym niekiedy również osoby towarzyszącej.

W ramach dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych istnieje również możliwość wykupienia bardziej  rozbudowanego pakietu, odpowiadającego zindywidualizowanym potrzebom klientów.

Pomoc medyczna w ramach EKUZ

I choć szusując po stokach w Unii Europejskiej możemy korzystać z pomocy medycznej i usług w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, to niekiedy może okazać się, że nie zapewni nam ona pełnego pokrycia poniesionych kosztów. Dotyczy to w szczególności kosztów transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia, czy ograniczonego zakres świadczeń dostępnych w ramach miejscowej pomocy publicznej.