Świadczenie niezamówione

Brak komentarzy

Pani X otrzymała przesyłkę, a w niej czasopismo z ofertą wydawcy, z którym nie pozostawała w stałych relacjach gospodarczych. Nigdy wcześniej nie zamawiała tego towaru, nie podawała również przedsiębiorcy swoich danych osobowych. Konsumentka nie odesłała towaru sprzedawcy (nie chciała ponosić kosztów wysyłki), ani nie przekazała przedsiębiorcy informacji o braku zainteresowania jego ofertą. Po miesiącu pani X otrzymała kolejny numer publikacji, tym razem wraz z fakturą i wezwaniem do zapłaty za rzekomo zamówioną roczną prenumeratę czasopisma. Czy w związku z zaistniałą sytuacją konsumentka zobowiązana jest do opłacenia faktury, odesłania czasopisma lub wcześniejszego poinformowania sprzedawcy o rezygnacji z prenumeraty?

Konsument nie musi płacić za niezamówiony towar/usługę

Konsument, który otrzymał niezamówione świadczenie nie ma obowiązku zapłaty, zwrotu i przechowania rzeczy. Brak odpowiedzi konsumenta nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Takie działania przedsiębiorca podejmuje na własne ryzyko i nie może żądać zapłaty za ich wykonanie.

Agresywne praktyki rynkowe

Żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za świadczenie niezamówione, jak również żądanie zwrotu lub przechowania produktów, które nie były zamówione przez konsumenta, ale mimo tego zostały do niego dostarczone przez przedsiębiorcę, stanowią działania zaliczane do kategorii agresywnych praktyk rynkowych. W obrocie konsumenckim UE niedopuszczalny jest nacisk, który w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął (wprowadzenie konsumenta w błąd).

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 31 maja 2014 r. :

Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

Art. 9 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym:

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne praktyki rynkowe: 6) żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta.