Przedłużona gwarancja – kłujący problem

Brak komentarzy

Kupujesz lodówkę. Sprzedawca namawia Cię na przedłużenie gwarancji do 4 lat, zapewniając, że jest to najlepsze zabezpieczenie na wypadek problemów z urządzeniem, które mogą wystąpić po 2 latach standardowej gwarancji. Urządzenie psuje się już po kilku miesiącach. Zgłaszasz reklamację - przecież masz 4 letnią gwarancję. Hurra, lodówka wymieniona na nową! Niestety, po 2 latach chłodziarka znów szwankuje...Tym razem  sprzedawca informuje Cię, że z przedłużonej gwarancji możesz skorzystać tylko jeden raz, ponieważ umowa ubezpieczenia obejmuje naprawę wyłącznie jednej szkody.

Kupujący decyduje się na wykupienie rozszerzonej gwarancji, licząc, że na wypadek zalania telefonu cieczą będzie mógł liczyć na naprawę lub wymianę urządzenia. Niestety po fakcie okazuje się, że zawarta przez niego umowa ubezpieczenia (a dokładniej - jej ogólne warunki) zawierają obszerny katalog wyłączeń. Ubezpieczyciel nie odpowiada bowiem za awarie powstałe na skutek katastrof naturalnych (powodzie, ulewy), umyślne uszkodzenie, rażące niedbalstwo czy wykorzystanie urządzania w sposób odmienny, niż przewidziany w instrukcji producenta.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem podmiotu składającego oświadczenie gwarancyjne. Gwarant ma szeroką swobodę w określaniu przedmiotu gwarancji. Dlatego też jego odpowiedzialność może ograniczać się do objęcia gwarancją tylko określonych części rzeczy, a termin gwarancji może być odmienny dla poszczególnych elementów rzeczy.

Kto jest gwarantem?

Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Natomiast uprawnionym z gwarancji może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

Treść gwarancji

Treść gwarancji powinna być sformułowana w języku polskim, w sposób jasny i zrozumiały. Oświadczenie gwarancyjne powinno określać czas trwania oraz terytorialny zasięg ochrony, uprawnienia przysługujące kupującemu i obowiązki ciążące na gwarancie, jak również termin ich wykonania. O samym istnieniu gwarancji konsument powinien być powiadomiony najpóźniej w momencie wydania towaru. Treść oświadczenia może przybrać dowolną formę, np. może być wręczoną kupującemu kartą gwarancyjną, ale równie dobrze może mieć postać oświadczenia zawartego w reklamie. W związku z powyższym, warto zapamiętać, że uprawniony z gwarancji ma prawo, by zażądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

Gdy sprzedawca nie jest gwarantem

Rola sprzedawcy (niebędącego gwarantem) w zakresie gwarancji w zasadzie sprowadza się do obowiązku poinformowania kupującego o istniejącej gwarancji i ewentualnego wydania dokumentów z nią związanych. Niekiedy sprzedawca może pośredniczyć w realizacji uprawnień gwarancyjnych, chociażby poprzez wpisanie daty zawarcia umowy na dokumencie gwarancyjnym, bądź przekazanie reklamowanego towaru do serwisu gwarancyjnego.

Przedłużona i rozszerzona gwarancja

W praktyce coraz częściej mamy do czynienia z "przedłużoną gwarancją" lub "rozszerzoną gwarancją". Udzielane są one za dodatkową opłatą, będąc niczym innym jak umowami z ubezpieczycielami, pełniącymi funkcję gwarancyjną na wypadek wystąpienia określonych typów wad. Ich rola sprowadza się do możliwości ubiegania się przez kupującego o odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela, a nie od gwaranta. Z reguły nie jest to gwarancja jakości w rozumieniu przepisów 577-581 Kodeksu cywilnego, a polisa ubezpieczeniowa!

Zanim zdecydujemy się na "przedłużenie gwarancji" warto zapoznać się z treścią podpisywanej umowy, w tym z ogólnymi warunkami ubezpieczania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych wątpliwości dotyczących zakresu ochrony, wyłączeń czy udziału wkładu własnego.