Zniszczony lub zgubiony bagaż

Brak komentarzy

Lecisz na wakacje Twoich marzeń i mocno lądujesz na ziemi, gdy okazuje się, że Twój bagaż nie doleciał na miejsce razem z Tobą? A może właśnie wracasz z delegacji, a Twoja nowa walizka jest zniszczona? Opowiem Ci, jak krok po kroku wystąpić o odszkodowanie i o czym nie zapomnieć.

Zgłoszenie zagubienia/zniszczenia

Opóźnienie, zniszczenie lub zagubienie bagażu należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. W tym celu należy udać się do biura rzeczy znalezionych i zagubionych oraz wypełnić formularz raportu niezgodności bagażowej, tzw. PIR (Property Irregularity Report). Należy zachować dokumenty podróży, np. odcinek biletu czy identyfikator bagażu, bo okażą się pomocne przy składaniu reklamacji.

Następnie warto zapoznać się z zasadami procesu reklamacyjnego u danego przewoźnika, ponieważ, by oszacować szkodę, może on zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów (np. rachunki za utracone rzeczy znajdujące się w bagażu, dokument potwierdzający cenę walizki). Zgodnie bowiem z Konwencją montrealską, która reguluje m.in. kwestię odpowiedzialności przewoźnika za stracony lub zniszczony bagaż, pasażer musi udowodnić poniesioną szkodę. Co więcej, regulamin danej linii lotniczej (z którym w zasadzie powinniśmy zapoznać się już  przed rozpoczęciem podróży) może określać za które rzeczy, w przypadku zagubienia bądź uszkodzenia bagażu, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności (np. sprzęt elektroniczny).

Reklamacja i żądanie odszkodowania

Reklamację należy złożyć na piśmie – za pomocą formularza internetowego na stronie przewoźnika lub tradycyjnie pocztą – nie później niż:

  • 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu,
  • 21 dni od zgłoszenia na lotnisku opóźnionego lub zagubionego bagażu.

Przewoźnik obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, pod warunkiem, że przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Odpowiedzialność przewoźnika

Przewoźnicy odpowiadają tylko za powstałe szkody fizyczne. Pasażerowie nie mogą uzyskać rekompensaty za ewentualne moralne szkody, powstałe w związku z utratą bagażu.

W zakresie roszczeń pasażera pozostaje zaś prawo żądania zwrot kosztów za rzeczy, które pasażer kupił w czasie oczekiwania na bagaż, np. odzież, obuwie, środki higieniczne itp. Przy czym trzeba pamiętać o rachunkach!

W przypadku opóźnienia bagażu linie lotnicze mają obowiązek dostarczenia walizki na wskazany przez pasażera adres. Jeśli zaś sam poszkodowany odbierze bagaż osobiście z lotniska, może żądać od przewoźnika zwrotu kosztów za transport.

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika

Przewoźnik nie jest odpowiedzialny, jeśli udowodni, że :

  • szkoda wynikła z naturalnych właściwości rzeczy (wrodzony defekt, jakość i wada bagażu),
  • zniszczenie, utrata lub uszkodzenie nie nastąpiło w okresie, kiedy bagaż był pod opieką przewoźnika,
  • szkoda została spowodowana lub przyczyniło się do niej niedbalstwo albo inne bezprawne działanie lub zaniechanie osoby domagającej się odszkodowania, czy osoby, od której on/ona uzyskała swoje prawa,
  • w przypadku opóźnienia w przewozie lotniczym bagażu – on sam oraz jego pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody wynikającej z opóźnienia lub niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Granice odpowiedzialności przewoźnika

W przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu pasażer może dochodzić odszkodowania do wysokości 1131 Specjalnych Praw Ciągnienia w skrócie SDR (z ang. Special Drawing Rights – co oznacza międzynarodową jednostkę walutową,określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Według kursu na dzień publikacji 1131 SDR odpowiada kwocie 5681,64 zł.

Gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania przez linie lotnicze zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsument może skierować sprawę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju (ECC-Net).

Podstawa prawna

Konwencja Montrealska z 1999 r.
Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.