Usługi i towary bez prawa zwrotu

Brak komentarzy

nagrania dźwiękowe w opakowaniu fabrycznymO tym kiedy przysługuje Ci zwrot towaru pisałam w poprzednich artykułach. Poruszałam również kwestię zwrotów rzeczy kupionych na prezentacjach czy w ramach promocji typu Black Friday. Dziś chciałabym skupić się na zakupach internetowych (w przepisach nazywanymi zakupami na odległość) i wyjątkowych sytuacjach, w których reguła zwrotu nie obowiązuje.

Zwrot towaru kupionego przez Internet

Konsument, tak jak to ma miejsce w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni bez podawania przyczyny złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń (konsument odsyła towar a sprzedawca zwraca pieniądze).

Reguły określające terminy zwrotów, wygaśnięcie umów dodatkowych, jak również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy są identyczne jak przy umowach zwieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Przypominam, że dopuszczalny jest zwrot rzeczy równocześnie z odstąpieniem od umowy, a bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument. Przedsiębiorca zaś zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostarczenia rzeczy.

Wyjątki od zasady prawa odstąpienia od umowy

Po pierwsze prawo do rezygnacji z zakupu nie będzie miało zastosowania w obrocie dwustronnie profesjonalnym (B2B) i powszechnym (C2C), chyba że strony umowy w drodze indywidualnych porozumień zagwarantują sobie taką możliwość. Niekiedy regulaminy sklepów internetowych, świadomie lub nieświadomie, oferują możliwość zwrotu towarów wszystkim swoim klientom bez względu na status konsumenta. Nie mają takiego prawnego obowiązku, ale mieści się to w granicach swobody umów.

Po drugie w ustawie o prawach konsumenta (art. 38) znajdziemy KATALOG WYŁĄCZEŃ, czyli wyliczenie umów w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia. Będą to następujące umowy:

1) Umowa o świadczenie usług – gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

Przykład: zrealizowano usługę edukacyjną w postaci kursu językowego online i nie ma możliwości przywrócenia stanu poprzedniego.

2) Umowa, której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli.

Przykład: zakup złota lub waluty.

3) Umowa, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Przykład: sprzedaż mebli wykonanych według indywidualnego projektu.

4) Umowa, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do zużycia.

Przykład: zakup niektórych artykułów spożywczych albo kosmetyków naturalnych.

5) Umowa, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu a po otwarciu nie można tej rzeczy zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.

Przykład: towary lecznicze. Kwestia sporną jest zwrot bielizny, zdania są podzielone.

6) Umowa, której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

Przykład: materiały użyte w konstrukcji budynku, drzewo posadzone w ogrodzie.

7) Umowa, której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe a ich cena została uzgodniona przy zwarciu umowy sprzedaży, zaś ich dostarczenie jest możliwe dopiero po 30 dniach, przy czym jednocześnie ich wartość zależy od wahań na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu.

Przykład: wina kolekcjonerskie czy wysokogatunkowe whisky.

8) Umowa, w wyniku której konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy przyjazdu celem dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

Przykład: usługa ślusarska w związku z awaryjnym otwarciem drzwi.

9) Umowa, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Przykład: Rozerwanie folii z płyty lub naklejki umieszczonej na opakowaniu.

10) Umowa o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Przykład: dzienniki, czasopisma, z których treścią czytelnik mógł się zapoznać i niejako nabyć informacje.

11) Umowa zawarta w drodze aukcji publicznej.

Przykład: Licytacja obrazu w  domu aukcyjnym. Nie dotyczy to aukcji na allegro.

12) Umowa o świadczenie usług zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Przykład: Rezerwacja noclegu w hotelu, zakup biletu na koncert.

13) Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia.

Przykład: Świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci dostępu do aplikacji.

Źródła

Ustawa o prawach konsumenta