Ułatwienia dla startujących przedsiębiorców

Brak komentarzy

Zapowiadane przez rząd ułatwienia i udogodnienia dla osób planujących podjąć działalność gospodarczą na nowych zasadach miały wejść w życie najpierw z początkiem marca a potem 1 kwietnia 2018 r. Z uwagi na wniesione przez Senat poprawki termin uległ zmianie. Ostatecznie pakiet 5-ciu ustaw, podpisanych przez prezydenta w dniu 23 marca, wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r. Chcesz wiedzieć jakie istotne zmiany wprowadzają nowe ustawy? A może planujesz wystartować z młodą firmą i chcesz skorzystać z możliwości niepłacenia składek do Zus-u przez pierwsze 6 miesięcy? Jeśli tak, to poniżej przedstawię Ci w skrócie ważne informacje dotyczące przedmiotowych nowości w prawie. Sama lub sam świadomie zdecyduj czy warto skorzystać z tzw. pasa startowego dla młodych firm.

Konstytucja dla biznesu

Konstytucja dla biznesu to pakiet ustaw, których głównym celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. W pakiet wchodzi 5 następujących regulacji:

 1. prawo przedsiębiorców,
 2. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 3. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 4. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 5. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejsze zmiany

 • Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Przez co należy rozumieć, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości dotyczące okoliczności danej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść.
 • Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.
 • Zasada proporcjonalności – wyrażająca się tym, że rząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń. Przykładowo, nie może żądać od przedsiębiorcy dokumentów, którymi już dysponuje.
 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw przedsiębiorców, wnioskować do ministrów o wyjaśnienie najbardziej skomplikowanych przepisów czy interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.
 • Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.
 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.
 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego.
 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne.
 • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Rozpoczynający działalność na nowych zasadach

Konstytucja dla biznesu, a mówiąc precyzyjniej ustawa prawo przedsiębiorców wprowadza dwie formy udogodnień dla startujących z własnym biznesem: prowadzenie działalności bez wpisu do ewidencji oraz półroczne zwolnienie z płacenia obowiązkowych składek do Zus-u. Czy to tylko kolorowe hasła, czy zmiany na miarę ustawy Wilczka? Co zyskujemy, a czym ryzykujemy? Sprawdźmy.

Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej

Zgodnie z nowymi przepisami, nie musisz rejestrować firmy, gdy Twoje miesięczne przychody nie przekraczają połowy płacy minimalnej a w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej. Aktualne minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto. Zatem, jeśli Twoje miesięczne przychody wynoszą równo 1050 zł brutto lub oscylują poniżej tej kwoty –  nie musisz składać wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli jednak Twój przychód przekroczy ustalą kwotę, zgodnie z ustawą jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w terminie 7 dni.

Dotychczas prawo nie przewidywało pułapu przychodu, do którego można było wykonywać działalność bez jej rejestrowania. Zmiana będzie istotna dla osób, które eksperymentują z własnym biznesem będąc jeszcze na etacie albo chcą przetestować czy ich pomysł znajdzie zainteresowanie na rynku.

Ważne!

 • Ustawa mówi o przychodzie, a nie o dochodzie. Nie ma znaczenia ile zarobisz na rękę.
 • Działalność nieewidencjonowana nie może dotyczyć działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej (na wypadek jakby wspólnicy próbowali dzielić przychód).
 • Ustawa prawo przedsiębiorców w art. 6 wyklucza możliwość nierejestrowania firmy w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie, wynajmowania pokoi przez rolników, sprzedaży posiłków domowych, wyrobu wina przez rolników itp.
 • Ustawodawca nie określił wprost jak rozliczane będą kwestie podatkowe z tytułu osiągniętych przychodów (podatek dochodowy i ewentualnie VAT).

Ulga na start

Przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca nie musi płacić składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (składki do Zus). Jest to kwestia wyboru – z ulgi można skorzystać lub nie – składając w Zus-ie odpowiednią deklarację. Następnie po upływie pół roku możesz przez 2 lata opłacać składki na dotychczasowych zasadach, czyli w ramach tzw. „małego zusu”. Ulga dotyczy osób, które podejmują działalność po raz pierwszy albo po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy.

Dotychczas przedsiębiorca miał 7 dni od założenia działalności na zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Po zmianach ma na to 6 miesięcy.

Ważne!

 • Ulga na start nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynoszącej około 320 zł).
 • Faktyczna wysokość ulgi na start jest równa składkom na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), które aktualnie dla początkującego przedsiębiorcy wynoszą nieco poniżej 200 zł.
 • W przypadku skorzystania z ulgi przedsiębiorca nie będzie zgłoszony do ubezpieczenia społecznego. Jest to równoznaczne z tym, że nie będzie mógł pójść na zwolnienie lekarskie, otrzymywać świadczenia rehabilitacyjnego, renty czy odprowadzać kapitału na emeryturę.

Podsumowanie

Niewątpliwie zmiany w polskim prawie gospodarczym są konieczne. Czekamy jednak z niecierpliwością na ich praktyczne stosowanie. Zwłaszcza w obszarze relacji przedsiębiorca – urząd. Jeśli zaś chodzi o możliwość skorzystania z ulgi na start czy opcję nierejestrowania firmy, to przedsiębiorca sam powinien ocenić ewentualne korzyści i zagrożenia.

Źródła

http://www.dziennikustaw.gov.pl

https://www.biznes.gov.pl/pl/