REGULAMIN

obowiązuje od dnia 18 maja 2021 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki Klienta
  i Sprzedawcy, zasady zawierania Umów i Umów o świadczenie usług oraz tryb reklamacji i realizacji prawa odstąpienia od umowy.
 2. W zakresie odnoszącym się do Umów o świadczenie usług Regulamin wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna, aby Klient mógł kupić Produkt w Sklepie internetowym.

 

§ 2. DEFINICJE

Pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  i świąt w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która kupuje lub kupiła Produkty w Sklepie Internetowym;
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, kupująca w Sklepie internetowym Produkt, o ile zakup ten nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Polityki Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, w tym także politykę plików cookies;
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa mająca postać pliku elektronicznego
  w rozszerzeniu .doc, .pdf, docx. lub nagrania wizualnego i/lub dźwiękowego będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 9. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający Umowy lub Umowy o świadczenie usług niemające dla niego charakteru zawodowego, któremu przepisy prawa (w tym Ustawa o prawach konsumenta i Kodeks cywilny) przyznają uprawnienia o charakterze konsumenckim;
 10. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego,
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną prawownia.pl oraz pod adresami jej subdomen;
 13. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod domeną prawownia.pl,
 14. Sprzedawca – Joanna Białobrzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prawownia Joanna Białobrzewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP: 7221510424, adres e-mail: kontakt@prawownia.pl.
 15. Umowa – umowa o dostarczenie Klientowi treści cyfrowych (Produktu) w zamian za zapłatę ceny zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 16. Umowę o świadczenie usług – umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną (na odległość);
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
 18. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. U. z 2017 r. poz. 1219).
 20. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

 

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego powinien dysponować:

 • sprawnym urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet (np. komputer, tablet, smartphone),
 • poprawnie skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz obsługą JavaScript,
 • aktywnym adresem poczty elektronicznej,
 • oprogramowaniem biurowym typu Microsoft Office i Adobe Acrobat Reader – w celu skorzystania
  z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa (w tym w zakresie praw własności intelektualnej), a także do niepodejmowania działań, które byłyby niezgodne z przyjętymi zwyczajami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami a także godziłyby w prawa i dobra Sprzedawcy oraz osób trzecich.

3. Klient zobowiązuje się do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą oraz niewprowadzających
w błąd.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść.

 

§ 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie Zamówienia jest możliwie za pośrednictwem Formularza zamówień dostępnego w Sklepie internetowym, do którego Klient uzyskuje dostęp po zapoznaniu się z informacjami o Produkcie (tj. cenie, opisie, sposobie korzystania, sposobie płatności) i kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ”.

2. Prawidłowe i kompletne złożenie Zamówienia wymaga następujących kolejno czynności:

 • podanie niezbędnych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, dane do faktury VAT,
 • zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie Regulaminu,
 • wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy,
 • kliknięcie w przycisk „KUPUJĘ i PŁACĘ” lub inną równoważną formułkę,

3. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Klient może dokonać wyboru formy płatności, zapoznać się z podsumowaniem kluczowych elementów Zamówienia (Produkt, cena, liczba, sposób płatności) i dokonać ewentualnych zmian.

4. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności.

5. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta.

6. Po opłaceniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail:

 • z aktywnym linkiem, pod którego adresem Klient uzyska bezpośredni dostęp do kupionego Produktu lub z plikiem .zip – w przypadku produktów cyfrowych,
 • zawierający informacje o wolnych terminach oraz dalszych krokach co do wyboru formy przeprowadzenia konsultacji.

7. W przypadku, gdy w opisie Produktu wskazano inny termin dostawy Produktu – termin ten jest wiążący dla Klienta.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia lub nieopłacenia Zamówienia
w terminie 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia.

 

§ 5. CENY I PŁATNOŚCI

1. Szczegółowe informacje na temat dostępności Produktów i ich cen widnieją w opisach Produktów na stronie Sklepu internetowego.

2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofania Produktów oraz wprowadzania nowych Produktów, a także do udzielania rabatów i przeprowadzania ograniczonych czasowo promocji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu w na Zamówienia złożone przed wprowadzeniem ww. zmian.

4. Rabaty i promocje nie sumują się.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:

 • płatność w formie przelewu bankowego,
 • pozostałe formy wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia,

6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów) w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

 

§ 6. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW

1. Do korzystania z Produktów wymagane jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego typu Microsoft Office i Adobe Acrobat Reader lub ich odpowiedników.

2. Sprzedawca w ramach zawartej z Klientem Umowy nie świadczy dodatkowych usług, w zakresie których znajdowałaby się pomoc związana z edycją i korzystaniem z Produktu oraz pomoc prawna. Tego typu usługa wymaga zawarcia przez Klienta odrębnej umowy ze Sprzedawcą.

3. Jeśli Klient spełnił wymagania, o których mowa w ust. 1 wyżej, a nie jest w stanie uruchomić pliku będącego Produktem proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na adres: kontakt@prawowania.pl.

4. Klient ma prawo do korzystania z zakupionych Produktów tylko na własny użytek własny i nie jest uprawniony do udostępniania Produktu lub danych umożliwiających dostęp do Produktu osobom trzecim.

5. Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży, dystrybucji czy innego płatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 

 § 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zarówno Sklep internetowy jak i Serwis mogą zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Prawa wyłączne do treści publikowanych w Sklepie internetowym, w tym szczególności prawa do grafiki, tekstów, fotografii, nagrań wideo, logotypów, znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej
  w formie pisemnej.
 3. Majątkowe prawa autorskie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim do Produktów należą do Sprzedawcy, a kupując Produkty i korzystając świadczonych Usług Klient nie nabywa żadnych praw autorskich. Sprzedawca udziela Klientowi jedynie licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie
  (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Produktów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem na własne potrzeby na zasadach określonych w Regulaminie i opisach Produktów.
 4. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: zapis metodą cyfrową i modyfikacje treści na własne potrzeby (np. na własnym dysku twardym lub współpracujących programach zewnętrznych), trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Produktu w całości lub w części w zakresie, w którym to zwielokrotnianie jest niezbędne do wyświetlania, odtwarzania i przechowywania Produktu techniką cyfrową oraz wydruk plików Produktu w rozszerzeniu .pdf i .doc oraz .docx w celu skorzystania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Licencja jest nieprzenaszalna i nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Opłata za udzielenie Licencji zawiera się w cenie Produktu.

 

§ 8. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wad Produktów Klient będący Konsumentem może złożyć Sprzedawcy reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@prawownia.pl.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (uregulowanej w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do takiego Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i nie obejmuje utraconych korzyści.

3. W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w jej treści:

 • oznaczenie Klienta (w tym wskazanie adresu e-mail),
 • opis zgłaszanych nieprawidłowości i niezgodności wraz datą ich wystąpienia,
 • roszczenia reklamacyjne.

4. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres
e – mail Klienta podany w treści reklamacji, chyba że Klient zażąda innej formy odpowiedzi w treści reklamacji.

 

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego, która szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

 

§ 10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną także nieodpłatne i dobrowolne usługi w zakresie:

 • umożliwienia Klientowi przesłania pytania do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy – Umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego przez Klienta, a jej zakończenie przypada na moment wysłania pytania Sprzedawcy lub rezygnacji z uzupełniania formularza kontaktowego;
 • umożliwiania składania Zamówień poprzez Formularz zamówienia – Umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza zamówienia przez Klienta, a jej zakończenie przypada na moment złożenia Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia przez Klienta;
 • umożliwienie Klientom zapisania się na newsletter – Umowa o świadczenie usługi ma charakter okresowy i polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail informacji na temat nowych wpisów na blogu i treści marketingowych; zawierana jest po podaniu adresu e-mail w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam” przy czym szczegółowe zasady świadczenia tej usługi określa odrębny Regulamin Newslettera, którego treść dostępna jest w Serwisie.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać: na adres mailowy: kontakt@prawownia.pl. W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia reklamacji należy wskazać w jej treści:
 • oznaczenie Klienta (w tym wskazanie adresu e-mail),
 • opis zgłaszanych nieprawidłowości i niezgodności wraz datą ich wystąpienia,
 • roszczenia reklamacyjne.
 1. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację
  o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres e – mail Klienta podany w treści reklamacji, chyba że Klient zażąda innej formy odpowiedzi w treści reklamacji.

 

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres: kontakt@prawownia.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę Produktu, od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta uprawnionego do odstąpienia.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1- 3 powyżej, zgodnie z art. 38 pkt 1 i 13 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i gdy w toku składania Zamówienia Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a także w przypadku Umowy świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Umowę o świadczenie usług za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Klient składając składając Zamówienie na Produkty i akceptując Regulamin zgadza się na dostarczenie mu treści cyfrowych lub świadczenie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Tym samym potwierdza, że ma świadomość utraty uprawnień, o których mowa w ust. 1-3 powyżej.

 

§ 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z  pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

2. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz  procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy  Kodeksu cywilnego,  Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawach autorskich czy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1. Umowy oraz Umowy o świadczenie usług zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.

2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:

 • zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na działalność Sprzedawcy;
 • wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających wpływ na realizację Umów lub Umów o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem;
 • wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Sklepu internetowego oraz usług objętych niniejszym Regulaminem;
 • wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Sklepu internetowego
  i obsługi Klientów;
 • zmiany danych Sprzedawcy;
 • wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności i zapobieganie nadużyciom;
 • ograniczenie bądź rozszerzenie asortymentu Sklepu internetowego lub zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną poprzez (w tym wprowadzenie lub wycofanie funkcjonalności)
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 • zmiany sposobów płatności i dostaw.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej na 14  dni przed wejściem w życie zmian.

4. Klient może zgłosić sprzeciw w zakresie wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie Sprzedawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: kontakt@prawownia.pl. Zgłoszenie sprzeciwu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy
o świadczenie usług o charakterze ciągłym (np. Newsletter).

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu i stosuje się do nich wersję Regulaminu obowiązującą w dacie ich zawarcia.

6. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania lub Umowy  lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych i RODO.

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie serwisu internetowego www.prawownia.pl

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu:  WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

[Miejscowość, data]

[Imię i nazwisko oraz dane adresowe

konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta]

        [Nazwa i adres przedsiębiorcy]

 OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja [Imię i nazwisko] niniejszym oświadczam, że  na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży [opis Produktu, którego dotyczy odstąpienie]  zawartej w dniu [data zawarcia umowy]

……………………………………

Podpis