POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osób fizycznych, które odwiedzają serwis internetowy prawownia.pl (dalej: „Serwis”) i administrowane przez nas kanały w mediach społecznościowych, telefonują do nas, kontaktują się  z nami drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza) czy też zawierają z nami umowy i korzystają z naszych usług. Dokument określa również politykę plików cookies oraz innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://www.prawownia.pl/

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W tym w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prawownia Joanna Białobrzewska, NIP: 7221510424 (dalej: „my”). W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@prawownia.pl

DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. A konkretnie na skutek działań, które podejmujesz w Serwisie czy w administrowanych przez nas mediach społecznościowych a także, gdy podajesz nam informacje na swój temat w związku z realizacją umowy (sprzedaży lub o świadczenia usług).

Przykładowo, podajesz nam adres e-mail, żeby otrzymywać informacje o aktualnościach w Serwisie (newsletter) lub gdy oczekujesz, że udzielimy Ci odpowiedzi na pytanie lub przygotujemy ofertę współpracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w pewnych sytuacjach może okazać się konieczne. Na przykład, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług lub zakup naszych produktów będziemy potrzebować informacji na Twój temat, które pozwolą nam prawidłowo wykonać i rozliczyć umowę (tj. imię i nazwisko/firma, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adresu e-mail, NIP).

Niektóre dane mogą być zbierane za pomocą plików cookies  oraz innych technologii śledzących podczas Twojej wizyty w Serwisie (np.  adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego itp.). Informacje te służą nam wyłącznie do administrowania stroną, prowadzeniu statystyk czy też w celach związanych z prowadzeniem działalności marketingowej.

Nie gromadzimy danych nadmiernych i niepotrzebnych. Ograniczamy ich zakres do niezbędnego minimum.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 CZYNNOŚĆCELPODSTAWA PRAWNA OKRES
REALIZACJA UMÓW:

sprzedaży produktów i świadczenie usług na rzecz naszych klientów

oraz podejmowanie czynności przed zawarciem ww. umów na rzecz potencjalnych klientów (udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowanie i przesłanie oferty)

niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy
 

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres niezbędny do wykonania i rozliczenia Umowy (w tym reklamacje i proces ich obsługi) a także przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie Umowy
WYPEŁNIANIE

 OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH:

obowiązki podatkowe (wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej) oraz

obowiązki związane z ochroną danych osobowych (obowiązek informacyjny, prowadzenie rejestrów)

 

niezbędność przetwarzania związana z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnychart. 6 ust. 1 lit. c RODOokres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa: do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
FUNKCJONOWANIE SERWISU:

 

zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz analiza aktywności Użytkownika w Serwisie (statystyki)

 

niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu
i utrzymaniu Serwisu oraz prowadzeniu statystyk i sporządzaniu analiz ruchu w Serwisie w związku z pracą nad ulepszaniem i podniesieniem jakości naszych produktów i usług

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODOdo czasu zdezaktualizowania się danych, utraty przydatności danych lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
MARKETING:

 

marketing bezpośredni własnych usług i produktów

 

 

niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na tym, aby utrzymywać z relacje biznesowe z Klientami oraz badać ich satysfakcję, a także aby dbać o własne interesy i wizerunek lub

 

dobrowolna zgoda osoby, która ją wyraziła w określonym celu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

lub

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

 

a gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu cofnięcia zgody (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przez jej wycofaniem)

DZIAŁALNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

prowadzenie naszego profilu  w portalach: Facebook, LinkedIn, Instagram

niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na tym, aby promować działalność Serwisu

 

lub

zgoda (np. na dołączenie do grupy na Fb)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

lub

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania;

 

a w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda  do czasu cofnięcia zgody (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przez jej wycofaniem)

USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI

 

 

niezbędność przetwarzania do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO polegających na tym, aby  dochodzić swoich roszczeń i bronić się przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODOokres dochodzenia i obrony roszczeń związanych z przedmiotową umową, wynikający z obowiązujących przepisów prawa
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją naszych obowiązków, w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne, mamy prawo przekazać Twoje dane:

 • podmiotom, z których pomocy i usług korzystamy w zakresie prowadzonej przez nas działalności
  (np. dostawcom systemów informatycznych i usług internetowych, biurom rachunkowym);
 • dostawcom narzędzi służących do analizy aktywności w Serwisie oraz marketingu bezpośredniego
  (np. narzędzia do analizy statystyk serwisów www, system do wysyłania newslettera);
 • dostawcom innych narzędzi i oprogramowania, które usprawniają funkcjonowanie Serwisu i wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

Każdorazowo wymagamy od pomiotów z nami współpracującymi zapewnienia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponadto, możemy przekazać Twoje dane uprawnionym organowym państwowym (np. urzędom skarbowym, organom ścigania) oraz i innym podmiotom, jeśli ich żądanie znajdzie uzasadnienie w obowiązujących  przepisach prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich. Jednakże przy prowadzeniu naszego Serwisu korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google. Mogą one częściowo przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem serwerów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Zapewniamy jednak, że ww. podmioty stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisje Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez ww. podmioty znajdziesz na stronach www dostawców tych usług.

Jeżeli zajdzie konieczność przekazania danych osobowych poza EOG do innych podmiotów, niż te, o których mowa powyżej, to ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

PROFILOWANIE i PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

W ramach Serwisu i stosowanych cookies dane odwiedzającego Serwis mogą być profilowane, ale wówczas profilowanie ma charakter anonimowy (ciasteczka nie określają tożsamości odwiedzającego).
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w szczególności takich, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób. 

TWOJE UPRAWNIENIA

Masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda).

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego, możemy zgodnie z obowiązującymi przepisami odmówić ich spełnienia.

Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli wystąpisz do nas z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ustosunkujemy się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

SKARGA DO PREZESA UODO

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system (bezpośrednio z naszej strony internetowej), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google). Dzięki cookies gromadzimy anonimowe dane o wizytach na stronach Serwisu, które następnie możemy wykorzystywać do usprawniania dostępnych w Serwisie funkcji, identyfikacji błędów, zwiększenia komfortu przeglądania stron czy też naszych działań marketingowych.

Serwis korzysta następujących cookies  podmiotów trzecich: Piksel konwersji Facebooka (w celach zarządzania reklamami), Google Analytics (analiza i statystyki zachowań użytkowników), komentarze Disqus (zarządzanie komentarzami), wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn (odesłanie użytkownika bezpośrednio do strony serwisu społecznościowego, gdzie możliwe jest polubienie naszego fanpage’a Administratora lub udostępnienie naszego wpisu). Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. podmioty znajdziesz w ich politykach prywatności.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies według własnego uznania za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlamy informację na temat stosowania plików Cookies. Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki wyrazisz zgodę na ich użycie.

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. może spowodować dłuższy okres ładowania się strony Serwisu czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności lub polubieniu fanpage’u na Facebooku.

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera, które obejmują następujące informacje: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, informacje o Twoim systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, a dane zapisane w logach nie są przypisywane konkretnym osobom korzystającym ze strony i nie służą w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera służą wyłącznie do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowujemy do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też, nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie.